AAA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
Ignacy Krasicki

Witaj na naszej stronie

Biblioteka szkolna

nowy_obraz.png [167x191] 

 

„Jeśli czytasz książek wiele
lubią Ciebie przyjaciele”
Natalia Bielicka

 

 

 

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 Poniedziałek - Piątek   800 – 1400

 

Bibliotekarz - mgr Dorota Miedzińska

                     - mgr Małgorzata Zadrożyńska


Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Do zadań biblioteki szkolnej należy:

1) popularyzacja nowości wydawniczych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego warsztatu   informacyjnego;

4) wystawki tematyczne i okolicznościowe;

5) renowacja i konserwacja księgozbioru.


Regulamin

udostępniania bezpłatnych

podręczników  uczniom

 Szkoły Podstawowej Nr 1w Tuszynie

w roku szkolnym 2018 / 2019

 

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(z późniejszymi zmianami)

  1. Podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe do nauki w szkole podstawowej wpisane są do księgozbioru biblioteki szkolnej.
  2. Podręczniki wymienione w pkt 1 przekazywane są wychowawcom nieodpłatnie i podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej.
  3. Biblioteka szkolna przekazuje podręczniki uczniom w terminie do 7 dni od licząc od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
  4. Za przekazane podręczniki odpowiada rodzic, który własnoręcznie podpisuje Protokół przekazania podręcznika imieniem i nazwiskiem.
  5. Z przekazania podręczników sporządza się protokoły.
  6. Kolejna część podręcznika przekazana zostanie wg powyższego regulaminu w momencie zwrotu poprzedniej części podręcznika.
  7. Koszty za zniszczony podręcznik ponosi rodzic/prawny opiekun ucznia.
  8. Ćwiczenia dla ucznia przekazane zostaną bezzwrotnie

     za potwierdzeniem odbioru Materiałów Ćwiczeniowych przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie.