AAA
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
I. Krasicki

Witaj na naszej stronie

Świetlica i stołówka szkolna

 

  Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1600


kierownik świetlicy: mgr Monika Oleksiewicz

  

KOSZT OBIADÓW W CZERWCU 2018 r.

WYNOSI: 49 zł


TERMIN PŁATNOŚCI 
DO 8 CZERWCA 2018 r.

Wpłaty przyjmuje Intendent p. Ilona Szymańska w godz. 5.30 – 13.00
 

jadłospis 04.06 - 08.06.2018 r. - zobacz

jadłospis 11.06 - 15.06.2018 r. - zobacz

jadłospis 18.06 - 21.06.2018 r. - zobacz
 

 

Regulamin świetlicy szkolnej
 

 1. Świetlica szkolna mieści się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tusznie i jest czynna od  7.30 – 16.00.
 2. Na zajęcia ruchowe wykorzystywany jest korytarz.
 3. Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci korzystały ze świetlicy szkolnej wypełniają kartę zapisu dziecka.
 4. Uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy. O każdym wyjściu ze świetlicy uczniowie informują wychowawcę z którym mają zajęcia.
 5. Zwolnienie z zajęć świetlicowych w danym dniu wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.
 6. W świetlicy organizowane są również zajęcia dla dzieci nie zapisanych oczekujących na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, mających przerwy między lekcjami lub nie uczestniczących w zajęciach na pływalni.
 7. Kierownik świetlicy współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie organizowania bezpłatnych obiadów.
 8. Dzieci dowożone do i ze szkoły przekazywane są wychowawcom świetlicy przez opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami w autobusie szkolnym.
 9. Opinie na temat złego zachowania uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej przekazywane są wychowawcom klas i rodzicom uczniów.
 10. O wypadkach zaistniałych w czasie zajęć świetlicowych powiadamiany jest natychmiast dyrektor szkoły.
 11. W świetlicy przeprowadzane są zajęcia wg harmonogramu ustalonego na początku każdego roku szkolnego.
 12. Sporządzany jest roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej uwzględniający priorytety MEN na dany rok szkolny oraz uwzgledniajacy zapotrzebowanie rodziców.
 13. Regulamin świetlicy przyjmują do wiadomości wychowawcy świetlicy, rodzice uczniów i dzieci.
 14. W razie braku możliwości odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej, po godz. 16.00 świetlica nie zapewnia dziecku opieki.

 

Zasady korzystania z obiadów w szkole 

(Sporządzone na podstawie Regulaminu stołówki obowiązującego
w SP Nr 1 w Tuszynie)
 

 1. Uczniowie korzystający ze stołówki są zobowiązani wnieść opłatę do 6 – go dnia każdego miesiąca. Jeśli 6 dzień miesiąca wypada w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wpłaty należy dokonać w pierwszym dniu pracy szkoły. Jeżeli w tym terminie nie wpłynie opłata, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów, aż do momentu uregulowania płatności. W przypadku szczególnych sytuacji losowych uniemożliwiający dokonanie wpłaty prosimy o kontakt z Intendentem lub kierownikiem świetlicy.
 2. Nieobecność na posiłku płatnym powinna być zgłoszona nie później niż do godziny 9.00 w dniu nieobecności. Późniejsze zgłoszenia nie będą odliczane. Nieobecności można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły (nr tel. 42 6143 002) lub osobiście u kierownika świetlicy bądź intendenta.
 3. Rodzice uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania zobowiązani są do informowania o nieobecności dziecka w szkole do godziny 9.00. Nieobecności należy zgłaszać w sekretariacie szkoły telefonicznie, u kierownika świetlicy lub intendenta.
 4. Stała rezygnacja z korzystania ze stołówki powinna być zgłoszona na piśmie z tygodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie rodzice ponoszą koszty obiadów.

 

 

Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.
 2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie klas I – VI oraz pracownicy szkoły.
 3. Opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka należy wnosić do 6 dnia każdego miesiąca. O ewentualnej niemożliwości uiszczenia opłaty w terminie należy powiadomić kierownika świetlicy.
 4. Jednostkowy koszt obiadów ustala dyrektor szkoły i może on być zmieniony w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen produktów żywieniowych.
 5. O nie korzystaniu z obiadów z powodu choroby dziecka, należy powiadomić kierownika świetlicy, intendenta lub sekretariat szkoły. Odpisy za obiady dokonywane będą po powiadomieniu w danym dniu – nie później niż do godziny 9.00.
 6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki szkolnej) należy powiadomić kierownika świetlicy lub intendenta nie później niż trzy dni przed planowaną nieobecnością.
 7. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy zakupie obiadów na następny miesiąc.
 8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 9. Obiady wydawane są na dwóch długich przerwach w godzinach: 11.30 – 11.50 i 12.35 – 12.55.
 10. Uczniowie korzystają z obiadów w dwóch grupach zgodnie z pisemną informacją zamieszczoną przy wejściu do stołówki.
 11. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia tornistrów i kurtek poza jadalnią w miejscach do tego wyznazonych.
 12. Osoby niekorzystające z posiłków (rodzice, opiekunowie) nie mają prawa wstępu do pomieszczeń jadalni.
 13. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków (nie biegać, przepuszczać osoby niosące obiad, dbać o najmłodszych dając im pierszeństwo zjedzenia obiadu).
 14. Wszyscy użytkownicy stołówki mają dbać o porządek przy stolikach (odnosić po sobie naczynia obiadowe, wsuwać krzesła itp.).
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony praw do korzystania z obiadów.